blog
جمعه, 17 بهمن 99 , ساعت 08

آموزش ری اکت نیتیو با hook فصل اول قسمت نوزدهم

Beleion

قسمت نوزدهم از فصل اول آموزش ری اکت نیتیو 

در ادامه قسمت قبل که navigation  را ارسال کردیم ، دیدیم که برای ارسال از یک component اضافی میان عملیات استفاده کردیم که اینکار از نظر استاندارد های موجود درست نیست . پس در اینجا سای می‌کنیم استاندارد مورد نظر را پیاده سازی کنیم و از نوشتن کد زیاد جلوگیری کنیم.